Regulamin

REGULAMIN STRONY TRIATHLONSERWIS.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1

 1. Właścicielem Strony jest Usługodawca, tj. Agnieszka Różańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Triathlon Serwis Agnieszka Różańska.
 2. Strona działa zgodnie z Regulaminem. Strona ma charakter wyłącznie informacyjny i polega na udostępnianiu informacji o Usługodawcy i jego działalności. Strona zawiera również narzędzia kontaktowe pozwalające na kontakt z Usługodawcą.
 3. Regulamin reguluje zasady korzystania ze Strony i składa się na treść zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o Usługi. Regulamin ma charakter regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa:
  a) rodzaje i zakres Usług, o których mowa w Regulaminie;
  b) warunki świadczenia Usług, w tym:
  *wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca;
  *zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym;
  c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o Usługi, o których mowa w Regulaminie;
  d) tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług;
  e) zasady korzystania ze Strony w tym prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników wynikające z korzystania ze Strony i Usług.
 4. Użytkownikowi korzystającemu z Usług zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy Usługi stanowiące świadczenie usług drogą elektroniczną w  rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Na Stronie lub za jej pośrednictwem dostępne są następujące Usługi:
  a) Udostępnianie Treści;
  b) Newsletter;
  c) Formularz Kontaktowy.

Art. 2

 1. Dane Usługodawcy są następujące:
  a) firma: Triathlon Serwis Agnieszka Różańska;
  b) siedziba i adres: ul. Inflancka 8, 00-189 Warszawa;
  c) NIP: 8461522002;
  d) REGON: 364295364;
  e) adres mailowy: kontakt@triathlonserwis.pl;
  f) adres strony internetowej: https://triathlonserwis.pl/;
  g) telefon: 503 124 249.

SŁOWNIK POJĘĆ
Art. 3

Terminy użyte w Regulaminie dużą literą mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy dokument, zamieszczony pod adresem https://triathlonserwis.pl/regulamin/ regulujący kwestie, o których mowa w art. 1 ust.3 Regulaminu,
 2. Strona – system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny https://triathlonserwis.pl/  i domenami podległym zawierający wszystkie udostępniane przez Usługodawcę funkcje Strony, w tym dostępne Usługi,
 3. Usługodawca – Agnieszka Różańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Triathlon Serwis Agnieszka Różańska,
 4. Użytkownik – każdy podmiot, który przystępuje do korzystania ze Strony, w tym z Usług,
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą tj. Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Usługi – wskazane w Art. 1 ust. 5 Regulaminu usługi świadczone poprzez Stronę lub przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników tj. całokształt funkcjonalności Strony skierowanych do Użytkowników i stanowiących świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
 7. Treści – Strona oraz ogół merytorycznej zawartości i zasobów Strony, w tym informacje o Usługodawcy, jego działalności oraz blog,
 8. Udostępnianie Treści – jedna z Usług polegająca na udostępnianiu treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym w postaci Strony i pozwalająca Użytkownikom na zapoznanie się z Treściami,
 9. Formularz kontaktowy – jedna z Usług o charakterze kontaktowym pozwalająca na kontakt między Użytkownikiem a Usługodawcą,
 10. Newsletter – jedna z Usług o charakterze kontaktowym pozwalająca Użytkownikowi na otrzymanie informacji, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną,
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.),
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.),
 13. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.).

UDOSTĘPNIANIE TREŚCI
Art. 4

 1. Udostępnianie Treści pozwala Użytkownikom na dostęp Strony i na zapoznawanie się z Treściami.
 2. Udostępnianie Treści stanowi dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym.
 3. Umowa o Udostępnianie Treści jest zawierana z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Strony i jest rozwiązywana poprzez zaprzestanie korzystania ze Strony tj. zamknięcie Strony.

USŁUGI KONTAKTOWE
Art. 5

 1. Na Stronie Usługodawca udostępnia Formularz kontaktowy oraz udostępnia możliwość zapisania się na Newsletter.
 2. Zawarcie umowy o Newsletter następuje poprzez zapisanie się na Newsletter, zaś rozwiązanie poprzez odwołanie swojej zgody na otrzymywanie Newslettera.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Art. 6

 1. Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę o Usługę przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej Usługi, w tym jej części.
 2. Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi wraz z formularzem odstąpienia Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Usługodawca informuje, iż po wykonaniu w pełni Usług za wyraźną zgodą Konsumenta oraz po rozpoczęciu spełniania za wyraźną zgodą Konsumenta świadczenia z tytułu dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

REKLAMACJE
Art. 7

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji dotyczące Usług.
 2. Reklamacje prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy, o których mowa w art. 2 Regulaminu.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, opis zamówienia, przyczyna reklamacji.
 4. Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust 2-3 jest procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń.
 5. Reklamacje dotyczące Usług są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O wynikach reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym.

WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE STRONY
Art. 8

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i Usług Użytkownik powinien dysponować:
  a) połączeniem z siecią Internet;
  b) sprzętem komputerowym lub inny podobnym urządzeniem i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari itp.) lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne.
 2. Dostęp i korzystanie ze Strony jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 9

 1. Strona i czynności w zakresie Usług są dostępne w języku polskim.
 2. Regulamin wraz z Załącznikami udostępniany jest Użytkownikowi pod adresem internetowym https://triathlonserwis.pl/regulamin/, a także – na jego żądanie – w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu i Załączników za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, w szczególności poprzez pobranie, skopiowanie, zapisanie, wydrukowanie.
 3. Użytkownik ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie, a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Użytkownik ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
  *mediacji, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;
  *sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;
  *w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
  *w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem do skorzystania z platformy internetowej systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
 4. Regulamin, jak również Załączniki do Regulaminu mogą być zmienione przez Usługodawcę. Udostępnienie zmienionego Regulaminu lub Załączników następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do umów o Usługi zawartych po takim udostępnieniu.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA UŻYTKOWNIKA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy dotyczącej Usług 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wskazujących na przypadki, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym:
w przypadku usług – zawarli Państwo umowę.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. Agnieszkę Różańską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Triathlon Serwis Agnieszka Różańska, ul. Inflancka 8, 00-189 Warszawa, NIP 8461522002, REGON 364295364, kontakt@triathlonserwis.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. Ze względu na to, że aktualnie Usługi są nieodpłatne, nie określa się skutków odstąpienia związanych ze zwrotem płatności.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Agnieszka Różańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Triathlon Serwis Agnieszka Różańska, ul. Inflancka 8, 00-189 Warszawa, NIP 8461522002, REGON 364295364, kontakt@triathlonserwis.pl,
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy:
o świadczenie następującej Usługi
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– Data zawarcia umowy……………………………………………………….
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………………….
– Adres konsumenta(-ów)………………………………………………………………………..
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ………………………………………………………………………………………………………………
– Data ………………………………………
(*) Niepotrzebne skreślić.